Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem I. a II. pracující v Diakonii

112 hodin (7x2 dny)

Termíny

14.10. 2019
14.-15.10., 18.-19.11., 17.-18.12.2019, 14.-15.1., 18.-19.2., 17.-18.3., 21.-22.4.2020 Přihláška

O kurzu

Kurz je koncipovaný jako další profesní a formálně je rozdělen do dvou částí, aby účastníci získali akreditované vzdělání na 2 roky. 

Přímá práce asistentů s klienty s mentálním postižením a s autismem patří k nejnáročnějším v sociálních službách. Pokud asistent nemá dostatečné znalosti o specifikách práce s touto cílovou skupinou, bývá vystaven neúměrné pracovní zátěži a nezřídka po čase odchází ze sociálních služeb.

Kurz je určen pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem – pracovníky v přímé péči terénních, ambulantních i pobytových služeb.

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je připravit kvalifikované asistenty pro práci s klienty s mentálním postižením a s autismem. Kurz je určen pro pracovníky pobytových, ambulantních i terénních služeb tak, aby byli schopni poskytovat kvalitní, komplexní, důstojnou a individualizovanou péči o lidi s různými formami a stupněm mentálního postižení a s autismem. Lektory kurzu jsou kvalifikovaní odborníci z praxe, kteří své znalosti a zkušenosti předávají účastníkům srozumitelnou formou.

Probíraná témata:

Úvod do problematiky práce s lidmi s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Štěpánka Zumpfová

 • získáte přehled o jednotlivých typech mentálního/kombinovaného postižení
 • uvědomíte si rozdíl v mentálním vývoji člověka s mentálním postižením a bez něj
 • naučíte se rozdílně přistupovat k lidem s vrozeným a získaným mentálním postižením

Základy komunikace s lidmi s mentálním postižením (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • seznámíte se se specifiky komunikace s lidmi s mentálním postižením v závislosti na míře postižení
 • poznáte svoje komunikační stereotypy a naučíte se přizpůsobit komunikaci schopnostem klienta
 • prakticky si nacvičíte verbální a neverbální komunikaci a „čtení“ problémového chování, abyste lépe zvládali náročné situace v komunikaci s klienty

Práva lidí s mentálním postižením a jejich podpora, role asistenta (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Eva Provazníková

 • dozvíte se, co je to nepříznivá sociální situace, jak s ní pracuje asistent a rozdíl mezi podporou a kontrolou
 • porozumíte tomu, co je cílem standardů kvality
 • dozvíte se, jak zachovat právo na běžný způsob života klientů v sociálních službách a pochopíte důležitost ochrany práv klientů

Sexualita lidí s mentálním postižením (8 hodin)

Lektor: Petr Eisner, DiS.

 • seznámíte se s Osou zapojení asistenta do práce se sexualitou klienta
 • dozvíte se o konkrétních znevýhodněních lidí s postižením v oblasti sexuality a vztahů
 • pochopíte význam vymezení osobní hranice pro práci se sexualitou klienta

Prevence syndromu vyhoření, rizika pečujícího (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Lenka Kohoutková

 • naučíte se pracovat s životní energií a najdete své způsoby dobíjení baterek
 • pochopíte, co je stres, chronický stres a naučíte se rozpoznat varovné signály syndromu vyhoření
 • dostanete tipy a rady, jak se udržovat v nadšení a smysluplnosti a harmonizovat své důležité životní oblasti

Zvládání problémového chování lidí s mentálním postižením a autismem (8 hodin)

Lektorka: Bc. Kateřina Balická, DiS.

 • dozvíte, jaké jsou časté příčiny problémového chování a jak je možné mu předcházet
 • budete vědět, co je krizový plán a jak ho využívat
 • dokážete si lépe poradit v krizových situacích a prakticky si nacvičíte základní šetrné úchopy podle zákona o soc. službách

Individuální plánování (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Vladimíra Tomášová

 • pochopíte, proč plánovat a jak plánovat s různými typy klientů, včetně těch, kteří „nic nepotřebují“ nebo obtížně komunikují
 • naučíte se zjišťovat konkrétní potřeby a cíle klienta a vytvořit jeho osobní profil
 • dozvíte se, jak vytvořit akční plán realizace a hodnocení dosažených výsledků

Podporované zaměstnávání (4 hodiny)

Lektorka: Mgr. Blanka Šimková

 • dozvíte se o možnostech služby podporovaného zaměstnávání
 • na příkladech dobré praxe si ukážete vhodnou podporu při hledání i udržení práce lidí s mentálním postižením

Základy bazální stimulace (4 hodiny)

Lektorka: Bc. Helena Dvořáková, DiS.

 • získáte základní informace o konceptu bazální stimulace a prakticky si vyzkoušíte její základy

Spolupráce s rodinou klienta (8 hodin)

Lektorka: Andrea Vachtlová, DiS.

 • naučíte se vymezit si hranice ve vztahu s rodinnými příslušníky
 • dozvíte se o vhodné četnosti a aktivitě ve spolupráci s rodinnými příslušníky
 • v diskuzi nad obtížnými situacemi v průběhu poskytování služby pochopíte rizika a přínosy komunikace s rodinou

Využití alternativní a augmentativní komunikace (4 hodiny)

Lektorka: Mgr. Pavla Skalová

 • naučíte se diagnostikovat stávající dovednosti a schopnosti klienta
 • seznámíte se s jednotlivými metodami AAK, jejich možnostmi, výhodami a nevýhodami
 • naučíte se vybrat vhodnou metodu AAK u konkrétního klienta

Využití muzikoterapie při práci s lidmi s mentálním postižením (5 hodin)

Lektorka: Mgr. Jana Fojtíčková

 • seznámíte se s možnostmi využití hudby u svých klientů
 • sami na sobě zažijete účinek muzikoterapie

 

Základy ošetřovatelství a první pomoci (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Kateřina Jankovcová, DiS.

 • seznámíte se základy ošetřovatelství: manipulace s klientem na vozíku, péče o inkontinentního klienta, péče o ležícího klienta
 • prakticky si projdete základy první pomoci: kardiopulmonální resuscitace a její praxe, traumatická poranění, interní onemocnění

Supervize a co od ní očekávat (8 hodin)

Lektor: Mgr. Aleš Gabrysz

 • pochopíte, co je cílem supervize
 • dozvíte se, jaké jsou druhy supervizí a kdy supervizi využít
 • budete vědět, jaké jsou rizikové oblasti supervizí

Psychiatrické minimum (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Petra Tošnerová

 • naučíte se rozpoznat, kdy jsou projevy klienta psychického rázu a nejedná se o součást mentálního postižení
 • získáte základní informace o afektivních poruchách – deprese a mánie
 • dozvíte se, kdy vznikají neurotické poruchy – strachy, úzkosti, fobie – a jak předcházet jejich zhoršení

Rozsah: 48 + 64 hodin + závěrečná zkouška, součástí kurzu je exkurze v zařízení pro lidi s mentálním postižením

Pro koho je kurz určený

Rozsah kurzu

48 + 64 (112) hodin

Místo konání

Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2

Akreditace

MPSV

Doporučený počet účastníků

12-20

Cena

8.000 Kč

Manažer/ka kurzu

Renata Andršová

Telefon: 733 167 715

E-mail: renata.andrsova@diakonie.cz

Čas konání

Kurz je účelově rozdělen do 2 částí a bude realizován ve 2 kalendářních letech.

Výuka bude probíhat vždy ve dvoudenních blocích - 7 x 2 dny.

Termíny, ve kterých bude kurz probíhat:

Ročník 2018/19:

16. - 17. října 2018, 14. - 15. listopadu 2018, 6. - 7. prosince 2018, 9. - 10. ledna 2019, 11. - 12. února 2019, 4. - 5. března 2019, 2. - 3. dubna 2019, zkoušky 25. nebo 26. dubna 2019

Každý den kurzu 9:00 - 16:30 hod.

Reference od účastníků

Kurz byl zaměřen na praktické předávání informací a využití interaktivity všech účastníků prostřednictvím diskuze, her a zajímavých úkolů.

Zaujala mě rozmanitost kurzů a komplexní pojetí problematiky mentálního postižení a autismu.

Tento kurz byl pro mě velmi přínosný a obohacující. Ačkoli jsem očekávala rozmanitost kurzů, tak jsem netušila, že každý z nich bude interaktivní a převážně zaměřen na praktické využití s ukázkou věcných příkladů, metod a technik. Nejvíce mě potěšilo, že se všichni účastníci kurzu z různých organizací zapojovali do diskuze a kurz byl o to pestřejší, protože tak poskytli v dané problematice různé úhly pohledu a své praktické zkušenosti, které mnohdy pomohly problematiku pochopit do hloubky.

Kromě setkávání s odborníky – lektory a nabytí nových znalostí i praktických dovedností bylo skvělé vzájemné předávání si pracovních zkušeností a různých zážitků, často to bylo formou společných dialogů a her, tudíž i zábavné a odlehčující. Toto půlroční setkávání pro mě bylo velkým přínosem a odcházím s ještě větším ujištěním, že dělám opravdu hezkou a smysluplnou práci.

Opravdu jsem moc ráda, že jsem tím vším mohla projít, neboť mne to určitě celkově obohatilo a ve své praxi mnohé použiji! 

Je těžké vyzvednout nějaký kurz a nějakého lektora, všichni byli velmi dobří, měli pro nás vše pěkně a přehledně připravené, byly znát jejich velké zkušenosti s naší cílovou skupinou klientů.

Nejvíce mě zaujala témata komunikace s lidmi s mentálním postižením a autismem, problémové chování a alternativní a augmentativní komunikace.

Velmi přínosná a zábavná byla přednáška o sexualitě.

Obohacující byla i přednáška o prevenci syndromu vyhoření a zaměření se i na vlastní osobu.

Velice mi vyhovovalo, že pokaždé jsme byli na kurzu stejná skupina. V půlce už jsme se všichni znali a měli jsme vetší důvěru, když jsme si dávali příklady z praxe.

Témata, která obsahoval kurz, byla pestrá a každý lektor byl jiný a něčím zajímavý. Asi nejvíce, co mi dal kurz, bylo téma sexualita mentálně postižených lidí a komunikace s lidmi s mentálním postižením. Tato dvě témata jsou pro mou práci asi nejvíce důležité a myslím si, že tyto nové poznatky nejvíce využiji při své práci. Už v průběhu tohoto kurzu jsem využívala poznatky, které jsem pochytila, a vždy po kurzu, když jsem šla do práce, jsem měla nové podněty, které se snažím využít. Kurz mi dal hodně do mé práce, a to jak do té přímé, tak i nepřímé.